Smaller Default Larger

PROGRAM ANTYSMOGOWY NIE DLA WSZYSTKICH

Czystsze powietrze, poprawa jakości życia i zdrowia. Mieszkańcy Barlinka stają przed szansą wymiany starych kotłów i ocieplenia swoich domów. Na ten cel trafi ponad 3,7 mln zł z Zachodniopomorskiego  Programu Antysmogowego.

Możliwość wprowadzenia pilotażowego programu antysmogowego ze wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to wynik pozytywnie zakończonych w lipcu 2018 r.  negocjacji z Komisją Europejską. Wcześniej takiej możliwości nie było. Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Następnie, po rozstrzygnięciu konkursów przez Urząd Marszałkowski, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Według ostrożnych szacunków, to efekt porównywalny do posadzenia ponad 2 tys. drzew. Pierwszy z projektów - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” pozwoli na przyznanie 150 grantów mieszkańcom gminy, o wartości 7,5 tys. zł każdy. Dzięki wsparciu unijnemu będzie możliwe podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub zainstalowanie ogrzewania gazowego czy innych rodzajów źródeł ciepła. Projekt został w całości sfinansowany ze środków RPO WZ, a jego całkowita wartość to 1,362 mln zł. Działania zostaną zrealizowane do końca 2022 r. Drugie z działań, jakie zrealizuje gmina Barlinek to „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych”. Projekt zakłada przekazanie mieszkańcom łącznie 45 grantów na przeprowadzenie termomodernizacji wraz z wymianą indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych. Gmina zaplanowała przeprowadzenie 35 pełnych termomodernizacji (grant w wysokości 50 tys. zł. oraz 10 częściowych termomodernizacji (grant w wysokości 25 tys. zł.) 

Termomodernizacje dokonywane będą w oparciu o audyty energetyczne, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu. Wartość w całości dofinansowanego ze środków unijnych projektu to 2,4 mln zł. Inwestycje mają być zrealizowane do końca 2022 r. Niestety nie wszyscy mieszkańcy gminy Barlinek z programu skorzystają. Nie skorzystają ci, którzy w swoich domach lub lokalach mieszkalnych zarejestrowaną mają działalność gospodarczą. Nawet dla celów "papierkowych", czyli dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie osoby wyklucza przepis w regulaminie ZPA. Czytamy w nim m.in. "grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej". To nic, że jak wspominaliśmy, działalność jest zarejestrowana tylko dla celów ZUS i US. To nic, że w danym budynku czy lokalu mieszkalnym nie wykonuje się żadnej działalności gospodarczej. Potwierdza to opina, jaką otrzymaliśmy z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Czytamy w niej m.in. "Zachodniopomorski Programu Antysmogowy od samego początku skierowany był wyłącznie do osób fizycznych. Co bardzo ważne, wsparcie mogą uzyskać tylko  projekty nieobjęte regułami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. W praktyce oznacza to, iż dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko lokale mieszkalne, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Weryfikacja czy w danym budynku jest prowadzona działalność, czy też adres służy wyłącznie celom „skarbowym" nie należy do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego...Takie rozstrzygnięcia należą do gmin, które pozyskały dotacje na przeprowadzenie konkursów w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Ponadto w każdym przypadku, na etapie kontroli, jeśli pod danym adresem będzie zarejestrowana działalność gospodarcza, to pomoc będzie nosić  znamiona występowania pomocy publicznej, a tym samym nie będzie możliwa do dofinansowania w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego". Z rozmów z kilkoma chętnymi, na skorzystanie z opisywanego programu, powtarza się jedna rzecz. Szkoda, że przy opracowywaniu regulaminu, nikt nie zwrócił uwagi na jeden z jego przepisów. Teraz wyeliminowanych zostanie z niego wielu chętnych. 

J. SŁOMKA