Smaller Default Larger

NIE CHCĄ MASZTU TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Mieszkańcy Osiny, Jaromierek i Ożaru, protestują przeciwko planom postawienia stacji bazowej telefonii komórkowej na ich terenie. W piśmie skierowanym do burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, czytamy m.in. "Wyrażamy obawy o zdrowie i nasze i naszych rodzin w związku z negatywnym wpływem promieniowania emitowanego przez nadajniki i zagrożenie występowania chorób nowotworowych u ludzi mieszkających w pobliżu takich stacji, a także potencjalnego spadku wartości posiadanych przez nieruchomości.

Boimy się tego, że mino faktu iż parametry tej inwestycji w chwili obecnej spełniają normy potrzebne do uzyskania pozwolenia na usytuowanie stacji bazowej, to  za jakiś czas liczba nadajników może zostać zwiększona, a co za tym idzie dopuszczalne normy zostaną przekroczone. W związku z powyższym o niewyrażenie zgody na lokalizację wyżej wymienionej inwestycji na obszarze obejmującym Jaromierki, Osinę, Ożar. Również dlatego że na w/w obszarze intensywnie rozwija się rozbudowa mieszkaniowa Barlinka". 

Tyle w piśmie do burmistrza Barlinka. Dodajmy, że inwestorem jest firma P4 Sp. z o.o. (Play). Maszt ma być postawiony na działce nr 108/1, obręb Osina. 

Czy burmistrz może tą inwestycję zatrzymać? Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego. 

"W odpowiedzi na Pana pytanie przekazane drogą elektroniczną w dniu 27 kwietnia 2020 r. w sprawie postępowania w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na terenie działki o nr ewid. 108/1, obręb Osina informuję, iż wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynął do Urzędu Miejskiego w dniu 8 kwietnia 2020 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy, zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), uznano złożony wniosek za kompletny pod względem formalnym i w dniu 15 kwietnia 2020 r. wysłano do stron postępowania informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz o tym, iż o dalszym toku tegoż postępowania będą informowane poprzez publiczne obwieszczenia zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Równocześnie we wspomnianym Biuletynie ukazało się Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Ponadto kopia wniosku została przekazana architektowi - osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów, który dokona dogłębnej analizy otrzymanej dokumentacji, w ramach której zostanie sprawdzona m.in. zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wynik dokonanej analizy będzie pozytywny, wówczas architekt przygotuje projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dalsze czynności postępowania będą podejmowane zgodnie z procedurą określoną przepisami ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ zgodnie z art. 56 tej ustawy nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. W braku stwierdzenia niezgodności nie ma podstaw prawnych do odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jednocześnie wyjaśniam, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa podstawowe parametry dotyczące zmiany zagospodarowania terenu, które podlegają dalszym szczegółowym ustaleniom w postępowaniu poprzedzającym wydanie pozwolenia na budowę, uregulowanym w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz w przepisach innych ustaw i aktach wykonawczych. A zatem w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, mając na uwadze ład przestrzenny, ustala się jedynie czy inwestycja jest dopuszczalna na danym terenie. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie upoważnia inwestora do realizacji inwestycji. Przed rozpoczęciem budowy musi on uzyskać pozwolenie  na budowę, w którym organ administracji architektoniczno-budowlanej ocenia, czy w świetle obowiązujących przepisów,  w tym zwłaszcza przepisów techniczno-budowlanych, możliwe jest udzielenie pozwolenia na budowę inwestycji – w tym także w aspekcie poszanowania interesów osób trzecich. Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że – na etapie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę – na organie administracji architektoniczno-budowlanej spoczywa obowiązek zbadania rzeczywistego oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2019 r. (sygn.. akt II SA/Gd 647/17)".

(J)