Smaller Default Larger

Gminne inwestycje - podsumowanie 2019 roku i plany na 2020 rok - rozmowa z Dariuszem Zielińskim, burmistrzem Barlinka

- Jaki był ubiegły rok dla Gminy Barlinek?
- Odpowiadając jednym zdaniem na tak postawione pytanie należałoby powiedzieć, że 2019 rok był rokiem kontynuacji wcześniej zaplanowanych projektów i zadań, które przed każdą gminą w Polsce stawiają ustawy samorządowe.

Na wynik finansowy trochę trzeba poczekać, natomiast pod względem inwestycyjnym tempa nie zwalniamy, wykorzystując środki z budżetu unijnego w kończącej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W ubiegłym roku pożegnaliśmy ostatni rocznik gimnazjalny, a od nowego roku szkolnego 2019/2020 szkoły podstawowe kształcą uczniów w klasach 1-8. W poprzednim roku dzięki współpracy z Powiatem Myśliborskim została otwarta w Barlinku filia Wydziału Komunikacji. Gmina Barlinek partycypuje w kosztach działalności biura.

- Co udało się zrealizować z planów inwestycyjnych?

- Najdroższym i bardzo ważnym, ze względu na możliwości rozwoju naszej gminy, było zakończenie pierwszego etapu „Budowy obejścia Barlinka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151”. Wartość budowy obejścia wyniosła prawie 24 mln zł wraz z udziałem gminnym w kwocie prawie 8 mln zł. Jak ważna to jest inwestycja świadczą dane o ilości przejeżdżających pojazdów na dobę po oddaniu do użytkowania tej drogi (dane z 12 i 24 września ubiegłego roku), a było ich 4.200. Wybudowano targowisko miejskie „Mój Rynek” przy ul. 31 Stycznia o wartości prawie 1,7 mln zł z dofinansowaniem ok. 1 mln zł stwarzając miejsce do handlu okrężnego, którego od wielu lat w Barlinku brakowało. W dalszym ciągu kontynuujemy przebudowę dróg. W ubiegłym roku przebudowano ulicę Matejki (zakończenie w styczniu bieżącego roku), tzw. sięgacze przy ul. Kossaka oraz wybudowano parking przy ul. 11 Listopada.


- Od lat Barlinek rozwija się turystycznie. W 2019 r. pojawiły się kolejne atrakcje w naszym mieście.

- Od zawsze w Barlinku staramy się pracować zachowując równowagę. Rozwój gospodarczy jest siłą napędową wszystkich innych kierunków naszego rozwoju, w tym turystyki. Stąd z sukcesem zrealizowaliśmy pierwszy etap „Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim” przy ul. Sportowej i w Moczkowie na tzw. Spalonce. Obie lokalizacje zostały bardzo pozytywnie odebrane przez naszych mieszkańców i odwiedzających nas gości. Zgodnie z planami podobne atrakcje w kolejnych latach znajdą się wzdłuż linii brzegowej naszego jeziora. Zostały odnowione średniowieczne mury obronne łącznie z opisem historycznym charakterystycznych miejsc na trasie spacerowej. Zakończony został pierwszy etap uzbrojenia Starego Tartaku pod działalność turystyczną poprzez wybudowanie drogi wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. Trwa proces przygotowania nieruchomości do zbycia pod inwestycje hotelowo-pensjonatowe.

- A co udało się zrobić na terenach wiejskich?

- W trzech sołectwach zostały wybudowane świetlice. W Osinie i Strąpiu z dofinansowaniem oraz w Lutówku ze środków gminnych. Ostatni obiekt pełni potrójną funkcję. Oprócz świetlicy w budynku jest szatnia dla piłkarzy i strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej. W Moczydle zakończyła się termomodernizacja budynku mieszkalnego, w którym znajduje się świetlica wiejska, jako pierwsza część projektu rewitalizacji centrum miejscowości. W tym roku zostanie wybudowana droga oraz plenerowe miejsce spotkań.

- Jak wyglądają plany na 2020 rok?

- Tempa nie zwalniamy. W tym roku zgodnie z planem wydatków na inwestycje zaplanowano ponad 30 mln zł. Na tę kwotę składa się kilkadziesiąt zadań. W ramach projektów rewitalizacyjnych trwają prace przy: adaptacji dawnego „Ekonomika” na Centrum Wsparcia Rodziny i Urząd Stanu Cywilnego (I piętro i poddasze oraz otoczenie budynku), przebudowie szatni i zaplecza stadionu im. Br. Bagińskiego, termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych. Wartość tych projektów to kwota prawie 12 mln zł przy dofinansowaniu do 65% kosztów. Z dofinansowaniem będzie realizowana inwestycja Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej na Starym Tartaku o wartości prawie 1,7 mln zł.

- Czy planuje się jakieś inwestycje drogowe?

- Niebawem rozpoczną się prace przy budowie drogi z Dzikowa do Pustaci i ulicy Marii Konopnickiej w Barlinku, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w sumie w wysokości ponad 1,3 mln zł. Została podpisana umowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej o wartości ok. 1,5 mln zł. Planowana jest przebudowa i budowa ul. Chopina oraz droga do Brunek od drogi wojewódzkiej (w sumie wartość 2,5 mln zł). W przypadku dwóch ostatnich zadań czekamy na decyzje ws. dofinansowania.

- Co z parkingiem przy ul. Szpitalnej?

- Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w tym roku planowane jest wybudowanie we wskazanej lokalizacji parkingu na ok. 60 samochodów. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych przeszkód i ta długo oczekiwana inwestycja będzie zrealizowana. W centrum Barlinka przy ul. Szewskiej planowana jest przebudowa parku z wybudowaniem m.in. fontanny. Ponadto rozpoczniemy rewitalizację barlineckiego kąpieliska. W tym roku planowany jest pierwszy etap przebudowy pomostu na plaży z odtworzeniem wieży widokowej, która dawniej pełniła funkcję skoczni do wody. Ponadto rozpoczniemy prace modernizacyjne w budynku dawnego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Leśnej pod potrzeby filii Przedszkola Miejskiego nr 1 dla czterech grup przedszkolnych.

- Wiele mówi się o trudnej sytuacji finansowej w samorządach. Jak jest w naszej gminie?

- Rzeczywiście sytuacja jest coraz trudniejsza. Mimo tego, że z roku na rok budżet gminny jest coraz większy, to większość wydatków staje się wydatkami stałymi, na które nie mamy wpływu. W 2020 r. ponad 72% budżetu, czyli prawie 71 mln zł, będzie wydatkowanych na pomoc społeczną i oświatę. Niestety gmina staje się dystrybutorem środków publicznych. Dodatkowo niewspółmiernie do dochodów rosną wydatki. Do niedawna subwencja oświatowa wystarczała na pokrycie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Dzisiaj pokrywa 80% kosztów. Pozostałą część trzeba pokryć z budżetu gminy. Wzrost wynagrodzenia minimalnego, wzrost opłat za energię elektryczną, zwolnienie z podatku do 26 roku życia, oczekiwania wzrostu wynagrodzeń sprawiają, że coraz trudniej planować bieżące wydatki, które nie mogą być kredytowane. Mimo tych trudności staramy się odpowiadać na oczekiwania naszych mieszkańców. Ze środków województwa w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 3,7 mln zł na wymianę 150 pieców i 40 termomodernizacji domów jednorodzinnych. Program będzie realizowany przez 3 lata. Każdy zakwalifikowany uzyska grant na wymianę pieca w wysokości 7,5 tys. zł, a na termomodernizację 50 tys. zł.

- Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji planów.

J. SŁOMKA